Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatkezelő megnevezése

Név: KOMPLEXAUTO Magyarország Kft.
Székhely és levelezési cím: 1012 Budapest Vérmező út 8. III. em. 4.
Telefonszám: + 36 (30) 346 43 06
E-mail cím: info@komplexauto.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-84257/2015.
  NAIH-84258/2015.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja

A jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja, hogy rögzítse a KOMPLEXAUTO Magyarország Kft. (továbbiakban: Adatkezelő/Szolgáltató) - 1012 Bp. Vérmező út 8. III. em. 4., adószám: 24816287-2-41, Cg.01-09-183843 - által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési irányelveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott határozat szerint az Adatkezelő a NAIH-84257/2015. és a NAIH-84258/2015. nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint " honlapon történ  regisztráció. . " megnevezés adatkezelést, valamint " hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. . " megnevezés adatkezelést - tevékenységet folytathat. A jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja, hogy az Adatkezelő/Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A kezelt és nyilvántartott adatok köre

Regisztráció

A regisztráció során Felhasználónak/Hirdetőnek kötelezően meg kell adnia az alábbi személyes adatokat:

Magánszemély esetében

 • családi és utónév
 • mobiltelefonszám elérhetőség
 • e-mail cím
 • irányítószám/város
 • közterület neve, típusa ( út, utca, köz, stb. )
 • házszám, emelet, ajtó
 • felhasználónév
 • jelszó , jelszó ismétlés megerősítéshez

Cég, vállalkozás esetében:

 • cégnév
 • cégjegyzékszám
 • adószám
 • kapcsolattartó neve
 • e-mail cím
 • mobiltelefonszám elérhetőség
 • irányítószám/város
 • közterület neve, típusa ( út, utca, köz, stb. )
 • házszám, emelet, ajtó
 • felhasználónév
 • jelszó , jelszó ismétlés megerősítéshez

Cookie-k használata, felhasználása

A komplexauto.hu – weboldalon ( továbbiakban: Weboldal ) tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes oldalak / al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott oldal / al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk és kísérünk figyelemmel, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

Alkalmazott cookie-k:

 • Webhelyen keresztüli követés
 • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie
 • Analitika, követés cookie

Rövid leírás itt található: http://komplexauto.hu/cookie

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok

A Felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Az adatkezelés célja

A Weboldalon elérhető valamennyi szolgáltatások nyújtásának biztosítása, valamint Felhasználó/Hirdető számára olyan információ nyújtása, mely tájékoztató jellegű, segítő szándékú az igénybe vett szolgáltatásokról, annak lejáratáról vagy változásáról, bővítéséről, vagy az épp aktuális, az Adatkezelő által hasznos információnak vélt eseményekről.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat ezen céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelés módja

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, kivéve, ha azt az illetékes hatóság elrendeli.

A Weboldal üzemleltetése, az elszámolás rendezése céljából Adatkezelő külső szolgáltatókat vehet igénybe. Ebben az esetben Adatkezelő a külső szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A Felhasználóra/Hirdetőre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor ( kivételt képez azon információk köre, mely a hirdetések azonosításához, a Felhasználó a Hirdetővel történő kapcsolatfelvételhez elengedhetetlenül szükséges ).

Az Adatkezelő az elektronikus számla kibocsátása érdekében az Érintett által megadott adatokat továbbítja a Felhasználó/Hirdető részére. Az adattovábbítás célja: az Érintett részére elektronikus számla kiállítása, melyet a Szolgáltató elektronikus úton, az Érintett által megadott email címre, és/vagy levelezési címre küld.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó/Hirdető bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő/Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó/Hirdető jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Adatkezelő/Szolgáltató a Felhasználó/Hirdető kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Felhasználó/Hirdető bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó/Hirdető a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Felhasználó/Hirdető az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Adatkezelő/Szolgáltató az alábbi nyilvántartási számokkal rendelkezik:

" honlapon történ_ regisztráció. . " megnevezés adatkezelés:  NAIH-84257/2015.
" hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. . " megnevezés adatkezelést: NAIH-84258/2015.

E-mail cím felhasználása, célja

Adatkezelő/Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

 1. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó/Hirdető azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
 2. Adatkezelő/Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Adatkezelő/Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Adatkezelő/Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Adatkezelő/Szolgáltató nem használja reklámozási célra.
 3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Adatkezelő/Szolgáltató csak a Felhasználó/Hirdető kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó/Hirdető bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevélben elhelyezett link segítségével.

Egyéb rendelkezések

Adatkezelő/Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználó/Hirdető előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó/Hirdető a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.