ÁSZF

I. Bevezető

 A www.komplexauto.hu – internetes site (továbbiakban: weboldal) tulajdonosa és üzemeltetője a KOMPLEXAUTO Magyarország Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) - 1012 Bp. Vérmező út 8. 3/4., adószám: 24816287-2-41, Cg.01-09-183843, bankszámlaszám: 10300002-10609491-49020012 -  a weboldalon hirdető ügyfelei (továbbiakban: Hirdető), illetve a weboldalt valamennyi felhasználói (továbbiakban: Felhasználó) számára a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban leírt és részletezett feltételek szerint.

I/1. Jelen ÁSZF irányadónak tekintendő minden hirdetési- és egyéb szerződésre (továbbiakban: Hirdetési szerződés) vonatkoztatva, feltéve, hogy a szerződő felek írásban (elektronikus levél, nyomtatott vagy kézzel írott) tett megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Az írásban tett megállapodás, ha az ÁSZF rendelkezéseitől eltérő, akkor csak azon pontjára vonatkozhat, mely ténylegesen felülírja jelen ÁSZF bármely pontját, de ettől függetlenül az ÁSZF többi, az ezt a megállapodást nem érintő egyéb feltételek érvényben maradnak.

II. Jogok és kötelezettségek

A weboldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével, a regisztráció sikeres rögzítésével valamennyi Hirdető és Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott Általános Szerződési Feltételeket és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

II/1. a honlapot minden Hirdető és Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja
 

II/2. a hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatóak a hirdetéshez. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni, ezeket a szerzői jog védi. Ugyanez vonatkozik az Internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal, vagy írásos engedéllyel rendelkezik azok használatáról.
 

II/3. a regisztráció során a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően,
 

II/4. az Üzemeltető fenntartja a jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, de erről írásos formában (hírlevélben, tájékoztató e-mailben) köteles értesíteni a weboldal Felhasználóit, Hirdetőit.
 

II/5. Felhasználó, Hirdető a regisztráció során köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni, illetve azok változásairól köteles az Üzemeltetőt a változástól számított 1 hónapon belül értesíteni, adatait a saját felhasználói profiljában frissíteni. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználó, Hirdető által megadott adatok nem valós elemeket (is) tartalmaznak, vagy az általa megjelenített információk, paraméterek jogszabályba ütköznek, úgy jogosult a weboldal szolgáltatásait részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, előzetes, írásban vagy szóban történő figyelmeztetés nélkül! Ebben az esetben a Felhasználó, Hirdető semmilyen megtérítési, kártérítési igénnyel nem élhet, viszont köteles az ezzel kapcsolatban Üzemeltető hátrányára, kárára felmerült minden költséget, veszteséget megtéríteni.
 

II/6. Üzemeltető, a Felhasználó, Hirdető által megadott elérhetőségek bármelyikén jogosult az információközlés céljával történő – akár egyszeri, akár rendszeres – kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra (pl. hírlevél, adminisztrátori figyelmeztetés, akciók, nyereményjáték, stb.)

II/7. Felhasználó, Hirdető tudomásul veszi, hogy a weboldal úgynevezett cookie-kat, más kifejezéssel sütiket használ, mely kizárólag az oldal használatából fakadó élményt hivatott szolgálni.

 

II/8. a weboldalon igénybe vehető szolgáltatások hivatalos fizetőeszköze a KREDIT.

A kredit mennyisége nem tükrözi annak forintban kifejezhető értékét. Üzemeltető bármikor jogosult a Felhasználó, Hirdető kredit egyenlegén változtatni (levonni, hozzáadni), amennyiben azt valamely okból kifolyólag szükségesnek ítéli. 

Ezen okok lehetnek például:

  • Felhasználó, Hirdető számára Üzemeltető megelőlegezheti bizalmát és jóváírhatja Felhasználó/Hirdető kredit számláján azt a mennyiségű kredit összeget, mely a mindenkori kreditrendszer szerint Felhasználót/Hirdetőt megilleti a Felhasználó/Hirdető által indított tranzakció figyelembevételével, annak ellenértéke megfizetése előtt. Azonban, ha Felhasználó/Hirdető valamely oknál fogva a díjbekérőn, vagy végszámlán szereplő fizetési határidőt elmulasztotta, abban az esetben Üzemeltető a Felhasználó/Hirdető kredit számláján jóváírt kredit összeget levonhatja a Felhasználó/Hirdető kredit számlájáról, továbbá, ha Felhasználó/Hirdető a jogtalanul megszerzett kreditek összegét már részben vagy egészben felhasználta úgy Üzemeltető jogosult az ebben az esetben igénybe vett szolgáltatásokat korlátozni, felfüggeszteni, vagy adott esetben törölni, függetlenül a határidőt követő időszakban az Üzemeltető számlájára beérkezett ellenérték tényétől.
  • Üzemeltető jóváírhat Felhasználó/Hirdető kredit számláján egy adott kredit összeget, amennyiben Üzemeltető úgy ítéli, hogy Felhasználót/Hirdetőt ezzel kárpótlásban részesíti (pl. technikai okokból bekövetkezett szolgáltatás szüneteltetése. Ezen jóváírás ténye és a jóváírandó kredit összeg megítélése kizárólag az Üzemeltető joga.


II/9. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy általa egyoldalúan meghatározott feltételek esetén, a weboldalon történő megjelentetéséért, bannerek elhelyezéséért ne számítson fel hirdetési díjat. A banner elhelyezése szerződés alapján lehetséges. A „Partnereink” – menüpont alatt elhelyezett logó, link csere vagy bármely képi megjelenítés, mely egy linket/hivatkozást tartalmaz nem része a bannerhirdetési rendszernek. Az Üzemeltető és Hirdető fél közt történő, szerződésben/megállapodásban rögzített feltételek alapján kerül ki a megjelenés. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a megjelenített partnerek listáját a „Partnereink” – menüpont alatt módosíthatja, azokat indokolt esetben szerkesztheti, törölheti. A link csere vagy partneri megállapodás megszegése, a komplexauto.hu oldalra visszamutató link megszüntetése, etikátlan vagy az oldal tartalmával és minőségével össze nem egyeztetett partner linkek, a „Partnereink” –oldalról indoklás nélkül törlésre kerül(nek). A bannerhirdetés és a partneroldalon való megjelenés formátuma (méret, file típusa, hirdetés típusa) minden esetben egyéni megállapodás keretében kerül rögzítésre. 
 

II/10. Felhasználó, Hirdető tudomásul veszi, hogy amennyiben a saját maga által a www.komplexauto.hu weboldalon létrehozott regisztrációjával az utolsó belépést (weboldalon történt bejelentkezés a felhasználói felületre) követő 3 hónapban (90 naptári nap) felhasználó nevével és jelszavával nem jelentkezett be a számára létrehozott felhasználói felületére, úgy az aktuális kredit egyenlege és felhasználói felülete és valamennyi Felhasználó/Hirdető által közzétett hirdetése, megjelenése is automatikusan inaktiválásra, a 4. Hónap (az utolsó belépést követő 110. napon) lejárta után kredit egyenlege törlésre kerül! Tudomásul veszi és elfogadja továbbá azt is, hogy a törlésre kerülő kredit egyenlegének forintban kifejezhető értékét az Üzemeltető, Felhasználó/Hirdető részére nem áll módjában megtéríteni, mivel az forintra vagy bármely pénznemre nem kifejezhető! Az ezt követő időszakban, ha Felhasználó/Hirdető írásos kérelemmel fordul az Üzemeltetőhöz, miszerint Üzemeltető aktiválja felhasználói jogosultságát, akkor ennek megítélése kizárólag az Üzemeltető hatásköre.

II/11. Felhasználó, Hirdető tudomásul veszi, hogy amennyiben az utolsó belépése óta eltelt 3 hónapon belül nem lépett be a www.komplexauto.hu – weboldalon létrehozott admin felületére, úgy Profilját és hirdetéseit, megjelenéseit Üzemeltető automatikusan inaktiválja az előző pontban leírtak szerint. A státusz változásáról Felhasználó/Hirdető elektronikus levél formájában értesül a regisztrációkor megadott e-mail elérhetőségén.
 

II/12. Felhasználó/Hirdető tudomásul veszi, hogy a saját maga által a www.komplexauto.hu weboldalon létrehozott regisztrációját Üzemeltető csak abban az esetben törli véglegesen, ha Felhasználó/Hirdető nem indított utalási megbízást az Üzemeltető javára, vagy az valami oknál fogva nem teljesült, vagy meghiúsult! Ellenkező esetben Üzemeltető Felhasználó/Hirdető regisztrációját, a felhasználói felületen rögzített és jóváhagyott profilját kizárólag inaktív státuszba helyezi a pénzügyi beszámolók kötelezettségvállalása végett. Az ezt követő időszakban, ha Felhasználó/Hirdető írásos kérelemmel fordul az Üzemeltetőhöz, miszerint Üzemeltető aktiválja felhasználói jogosultságát, akkor ennek megítélése kizárólag az Üzemeltető hatásköre.


II/13. Felhasználó/Hirdető tudomásul veszi és egyúttal elfogadja, hogy amennyiben Üzemeltető társoldalainak tartalmával egyező vagy Felhasználó, Hirdető tevékenysége összeköthető azzal, úgy hirdetése ezen weboldalakon is megjelenik a www.komplexauto.hu weboldalon rögzített elérhetőségekkel együtt. Ezen oldalakon történő megjelenés időtartama megegyezik a www.komplexauto.hu weboldalon igényelt megjelenési idővel, annak igénybevételétől számítva egészen a megszűnéséig.

II/14. Felhasználó/Hirdető elfogadja, és egyúttal tudomásul veszi, hogy Üzemeltető pénz visszafizetési garanciát semmilyen körülmények között nem vállal, vagy csak abban az esetben, ha Felhasználó/Hirdető tartósan (30 naptári nap) fennálló technikai hiba miatt nem tudta igénybe venni az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásokat. Ennek a ténynek a megállapítása, bizonyítása a Felhasználó/Hirdető feladata.
 

II/15. az Üzemeltető által kibocsátott díjbekérőn vagy végszámlán szereplő fizetési határidő túllépése, vagy annak nem teljesítése esetén, ezen dokumentumok sztornózásra kerülnek. Ebben az esetben a kiadott eredeti végszámlát (adóügyi bizonylat) Felhasználó/Hirdető köteles eredeti példányban személyesen, vagy postai úton Üzemeltető számára visszajuttatni, azt a pénzügyi elszámolásában nem szerepeltetni. Ellenkező esetben Üzemeltető az erre a tevékenységre létrehozott és szakosodott állami szervezetnél (NAV ) bejelentéssel élhet.
 

II/16. Banner megállapodás esetén, amennyiben a hirdetés megjelenésének dátuma korábbi, mint az Üzemeltető által kibocsátott végszámlán szereplő fizetési határidő, ezen hirdetést Üzemeltető a banner hirdetésen alapuló, megállapodáson szereplő dátummal közzé teheti. Amennyiben a Felhasználó/Hirdető a fizetési határidőnek nem, vagy csak késve tesz eleget, úgy Üzemeltető az előbbinél törölheti a Felhasználó/Hirdető javára közzé tett hirdetést, utóbbi esetben a késedelmes teljesítés napok számának a duplájával (kétszeresével) csökkentheti a banner hirdetés megjelenítésének, lejáratának idejét.
 

Az Üzemeltető ezen jogaival egyoldalúan rendelkezhet.
Üzemeltető nem köteles a banner hirdetésre vonatkozó megállapodásban szereplő megjelenítés dátumának eleget tenni, amennyiben a Felhasználó/Hirdető az erre a megállapodásra vonatkozó, Üzemeltető által kiállított végszámlán szereplő fizetési határidőnek nem tesz eleget addig az időpontig, ami a banner hirdetés megjelenésének a kezdetével egy napra esik. Amennyiben Felhasználó/Hirdető a fizetési határidőnek késve tesz eleget, abban az esetben Üzemeltető a fizetési határidő és a Felhasználó/Hirdető által késve teljesített fizetési kötelezettség közti napok kétszeresével csökkentheti a banner hirdetés megjelenésének kezdetét. 
 

II/17. a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a weboldalon fellelhető, az Üzemeltető által nyújtott egyéb szolgáltatásoknak, melynek részletei írásos formában is megtalálhatóak az adott menüpontok alatt,
 

II/18. a weboldalra látogatók különféle adatai, többek között az IP címük és további forgalmi adatok rögzítésre kerülnek annak érdekében, hogy a weboldal látogatottsága, nézettsége számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket a Társaság azonosíthassa. Ezen adatoknak a kezelésére az Üzemeltető jogosult, de csak a szükséges ideig, és azokat nem köti össze olyan egyéb adatokkal, amelyek segítségével harmadik fél számára a látogató személye azonosíthatóvá válik. Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.
 

II/19. A Felhasználót nem mentesíti a hirdetési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettsége alól az, illetve a felek nem minősítik az Üzemeltető szerződésszegésének azt, ha a Felhasználó által elhelyezett hirdetés technikai okokból nem vagy csak késve jelenik meg a weboldalon.
 

II/20. Üzemeltető semmilyen mértékben nem felelős az oldal valamennyi hirdetésében megjelenített szöveges és képi információk helytelen megjelenéséért.
 

II/21. Üzemeltető által kínált szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó/Hirdető tudomásul veszi, hogy az adatkezelés és működés folyamán fennáll az adatvesztés kockázata, azok illetéktelen kezekbe kerülhetnek, megsemmisülhetnek, továbbá az Internet nyilvános jellegéből adódóan fennáll a veszélye az idegen behatolásoknak és betöréseknek, ebből adódóan a felvitt adatok illetéktelenekhez kerülhetnek, beleértve a személyes adatokat is. Ilyen és ehhez hasonló esetekben a weboldal Üzemeltetője nem vonható felelősségre, az ezzel járó kockázatot a Felhasználónak el kell fogadnia a szolgáltatás igénybevételéhez. A maximális biztonság érdekében a weboldal Üzemeltetői minden szükséges óvintézkedést megtesznek, melybe bele tartozik a megfelelő védettségű szerver, illetve a rendszer szakszerű és folyamatos frissítése és fejlesztése. Az Üzemeltető a weboldalon tárolt adatokat önszántából harmadik félnek nem adja át, kivételt képeznek azok az esetek, amelyben a hatóságok hivatalos ügyben, a megfelelő felhatalmazás birtokában keresik fel az Üzemeltetőt.
 

II/22. Felhasználó/Hirdető cég az oldalon történt regisztrációjával hozzájárulását adja és egyúttal elfogadja, hogy Üzemeltető valamilyen (képi és/vagy szöveges) formában a www.komplexauto.hu weboldalon található "Partnereink" - menüpont alatt, (pontos  link:www.komplexauto.hu/partnereink)megjelenítse. Továbbá Felhasználó, Hirdető hozzájárul, hogy Üzemeltető a www.komplexauto.hu weboldal népszerűsítése céljából Felhasználó, Hirdető képi és/vagy szöveges formában megjelenő arculatát a hirdetések kapcsán felhasználja, arra hivatkozással éljen!
 

II/23. Felhasználó/Hirdető regisztrációjával, hirdetésének megjelenítésével egyértelműen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a hirdetésének megjelenítésekor a weboldal más felhasználói számára feltüntetésre kerülhet valamely, az adott termékkörrel foglalkozó finanszírozó kalkulátora
 

II/24. Üzemeltető egyértelműen kijelenti, hogy a weboldalon fellelhető valamennyi adat, képi és/vagy szöveges tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, az esetleges elírásokért felelősséget nem vállal, a változtatás, módosítás jogát fenntartja